Зміст статті

VІI. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 35. Порядок формування виконавчого комітету селищної ради

Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Перед внесенням на розгляд селищної ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

Одночасно з проектом рішення з цього питання до постійних комісій подаються довідки-об'єктивки на кожну кандидатуру до складу виконавчого комітету.

Постійні комісії після попереднього обговорення зазначених вище кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх селищному голові.

Селищний голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.

Селищний голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу селищної ради до голосування щодо неї.

У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова повторно вносить селищній раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

Стаття 36. Склад та функції виконавчого комітету селищної ради

Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

Виконавчий комітет ради утворюється в складі селищного голови, заступників селищного голови, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету селищної ради входить також за посадою секретар селищної ради.

Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для селищного голови.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

Виконавчий комітет ради :

1) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд селищної ради.

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликається відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.