Зміст статті

Затверджено

рішенням ІІ сесії

Комсомольської селищної ради

VІІ скликання

від «17» листопада 2015 р. №12  - VІI

                                                                   

Регламент

Комсомольської селищної ради

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Селищна рада

Селищна рада є представницьким виборним органом місцевого самоврядування, який складається з депутатів і наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені та в її інтересах рішення в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України. Кількісний склад депутатів селищної ради визначається радою відповідного закону про вибори і становить 26 рівних у своїх правах депутатів. Рішення селищної  ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, службовими особами та громадянами на території Комсомольської селищної ради.

Стаття 2.Засади діяльності селищної ради

Діяльність селищної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції на засадах законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, відповідальності та звітності перед радою, уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередньо їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Забороняється розподіл прибутків, отриманих селищною радою в результаті її діяльності, між депутатами ради, службовцями, посадовими особами та працівниками апарату ради (крім оплати їхньої праці, нарахування соціального внеску).

У разі припинення селищної ради. Як юридичної особи (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи селищної ради переходять до органу (органів) місцевого самоврядування, до якого (яких) перейшли повноваження та обов’язки ліквідованої ради.

Стаття 3. Підстави діяльності селищної ради

Порядок діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії селищної ради.

Стаття 4. Правомочність селищної ради

Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів, продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу селищної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

 Строк повноважень ради – відповідно чинного законодавства.