Зміст статті

Стаття. 32 Спільне засідання постійних комісій ради

Спільне засідання постійних комісій ради є спеціальною формою роботи постійної комісії ради, яке проводиться за дорученням ради чи за власною ініціативою двох або більше постійних комісій  ради.

Спільне засідання комісій є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина від загального складу членів кожної постійної комісії ради, які приймають участь у спільному засіданні..

Головує на спільному засіданні постійних комісій ради один із голів постійних комісій ради, що беруть участь у спільному засіданні, який обирається відкритим голосуванням  на засіданні спільної комісії. Секретар спільного засідання постійних комісій ради обирається з числа членів комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувало більшість від загального складу кожної постійної комісії ради, які приймають участь у засіданні.

Протокол спільного засідання постійних комісій ради підписується головуючим на спільному засіданні та секретарем спільного засідання.

Рішення і протоколи спільних засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання передаються в держаний архів на постійне зберігання.

V. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ

Стаття 33. Порядок створення та роботи тимчасової контрольної комісії

Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Членство депутата в постійній комісії селищної ради не перешкоджає його членству та роботі в тимчасовій контрольній комісії.

Голова постійної комісії селищної ради не може бути обраним головою тимчасової контрольної комісії.