konkyrs

Відповідно до ч. 15, ч. 16 ст. 21-5 Закону України «Про культуру» Комсомольська селищна рада оприлюднює істотні умови контракту, укладеного з Афанасенком В.П., який призначений директором Слобожанського селищного палацу культури за результатами проведеного конкурсу.

1) Основними критеріями оцінки праці Керівника є: оцінка результатів роботи закладу культури; своєчасність виконання обов’язків і завдань Керівника; продуктивність праці; професійна компетентність, організаторські здібності, трудові якості, висока культура керівництва закладом культури та ін. (п. 1.6 контракту).

2) Керівник забезпечує виконання річного плану культмасової та господарської роботи, а також програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що були подані ним під час участі у конкурсі на зайняття посади директора Закладу культури (п.2.3 контракту).

Керівник щорічно подає до Органу управління звіт про результати виконання планів  культмасової та господарської роботи, а також програм розвитку закладу культури (п.2.4 контракту).

Орган управління має право вимагати від Керівника достроковий звіт про діяльність закладу у разі дострокового розірвання цього контракту, у разі невиконання або неналежного виконання Керівником своїх обов’язків (п. 2.5 контракту).

3)За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата згідно посадового окладу штатного розкладу і надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі 50% до посадового окладу (п. 3.1 контракту).

У разі допущення Керівником випадків невиконання, неналежного виконання, несвоєчасного виконання посадових обов’язків, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються (п. 3.2 контракту).

Керівникові можуть виплачуватися: винагорода за підсумками роботи за рік, винагорода за вислугу років (п. 3.3 контракту).

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні та щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день, на строк, обумовлений колективним договором з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу (п. 3.4 контракту).

4) Керівник є матеріально відповідальною особою (п. 4.2 контракту).

Керівник відповідає за свої дії у порядку, визначеному Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами (п. 4.3 контракту).

5) Контракт може бути достроково розірваний:

- за ініціативою Керівника у випадках, передбачених трудовим законодавством;

- за взаємною згодою сторін;

- у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

- у разі грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки;

- за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

- у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин;

- в інших випадках, передбачених законодавством (п.5.3 контракту).