konkyrs

Додаток 1

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів

(пункт 2.1)

 

БАЛАНС (форма № 1)

На   1    січня    2017  р.
  Коди
Установа   КП КЗ  Слобожанський селищний Палац культури_____________________за ЄДРПОУ 31994671
Територія   смт.Слобожанське__________________________________________________ за КОАТУУ 6321755600
Організаційно-правова форма господарювання  Комунальне підприємство__________ за КОПФГ 150
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
____________________________________________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_______
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу___________________________
       

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.


АКТИВ

Код рядка

На початок

звітного року

На кінець

звітного періоду (року)

1

2 3 4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи
    Балансова (залишкова) вартість 110
     Накопичена амортизація 111
    Первісна (переоцінена) вартість 112

Основні засоби

    Балансова (залишкова) вартість 120 1230275,45 1038050,77
    Знос 121 3022871,55 3439603,23
    Первісна (переоцінена) вартість 122 4253147,00 4477654,00

Інші необоротні матеріальні активи

    Балансова (залишкова) вартість 130 222384,03 371739,79
    Знос 131 216208,03 365560,81
    Первісна (переоцінена) вартість 132 438592,06 737300,60
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 140
Довгострокові фінансові інвестиції 145
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування 150 133221,30 99506,28
Малоцінні та швидкозношувані предмети 160
Інші запаси 170
Дебіторська заборгованість 180 3188,19
    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги 181 3188,19
    Розрахунки із податків і зборів 182
    Розрахунки із страхування 183
    Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184
    Розрахунки за спеціальними видами платежів 185
    Розрахунки з підзвітними особами 186
    Розрахунки за іншими операціями 187
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 190
Розрахунки за окремими програмами 200
Витрати майбутніх періодів 205 3399,99
Короткострокові векселі одержані 210
Інші кошти 220 41,04 21,96
    Грошові документи 221 41,04 21,96
    Грошові кошти в дорозі  222
Рахунки в банках 240
    Рахунки загального фонду 241
    Рахунки спеціального фонду 242
    Рахунки в іноземній валюті 243
    Інші поточні рахунки 244
Рахунки в казначействі загального фонду 250
Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 17854,18 25927,25
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

16830,90 21406,98
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

1023,28 4520,27
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

Інші рахунки в казначействі 270
Каса 280
Поточні фінансові інвестиції 285

ІІІ. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду 290
Видатки та надання кредитів спеціального фонду 300
  Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301
  Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень 302
  Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду 303
  Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

Інші витрати 305
БАЛАНС 310 1603776,00 1541834,23

ПАСИВ

Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець

звітного періоду (року)

1

2 3 4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 1452659,48 1409790,56
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340
Фонд у фінансових інвестиціях 345
Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 260829,80 211793,69
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 -109713,28 -79750,02
Капітал у дооцінках 370
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання  380

Короткострокові позики

390

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

Короткострокові векселі видані

410

Кредиторська заборгованість

420

    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

    Розрахунки за спеціальними видами платежів  422
    Розрахунки із податків і зборів 423
    Розрахунки із страхування  424
    Розрахунки із заробітної плати та інших виплат 425
    Розрахунки зі стипендіатами 426
    Розрахунки з підзвітними особами 427
    Розрахунки за депозитними сумами 428

    Розрахунки за іншими операціями

429
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 430

Розрахунки за окремими програмами

440

Доходи майбутніх періодів 445
ІІІ. ДОХОДИ
Доходи загального фонду 450

Доходи спеціального фонду

460

    Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461
    Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462
    Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463
    Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

Інші доходи 465

БАЛАНС

470 1603776,00 1541834,23

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок

звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець

звітного періоду (року)

1 2 3 4 5 6
01 «Орендовані необоротні активи» 10
02 «Активи на відповідальному зберіганні» 20
04 «Непередбачені активи і зобов’язання» 30
041 «Непередбачені активи» 31
042 «Непередбачені зобов’язання» 32
05 «Гарантії та забезпечення» 40
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» 50
07 «Списані активи та зобов’язання» 60
071 «Списана дебіторська заборгованість» 61
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» 62
08 «Бланки документів суворої звітності» 70 41,04 19,08 21,96
Разом (10+20+30+40+50+60+70) 41,04 19,08 21,96

 

Керівник

___________________

(підпис)

В.П. Афанасенко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________

(підпис)

Л.В. Маякіна

(ініціали, прізвище)

 

 

"11"  січня  2017року