Зміст статті

Стаття 19. Порядок відкриття та ведення пленарного засідання сесії селищної ради

Сесію селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених абзацам 4 статті 13 цього Регламенту, - секретар ради.

У випадку, передбаченому абзацам 6 статті 13 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, селищний голова або його заступник в усній формі інформує депутатів про стан справ в селищі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Засідання ради проводиться як правило у четвер і розпочинаються в другій половині дня з перервами на 10 хвилин через кожні дві години роботи сесії, якщо рада не буде приймати іншого рішення.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин.

Пропозиції щодо призупинення роботи сесії подаються головою, постійною комісією ради, депутатськими групами, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

Головуючий на сесії:

-   забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;

-   керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

-   надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок, у разі порушень виступаючим регламенту має право його попередити або позбавити слова;

-  надає слово до виступу в обговореннях питань особам, які запрошені на сесію і  записались до вступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим регламентом;

-   може, за погодженням з депутатами, збільшити або зменшити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

-  оголошує письмові запити, особисті заявки і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

-    проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії і оголошує його результати;

-   дає доручення стосовно забезпечення роботи секретарю, працівникам виконавчого апарату ради;

-   має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

-  підписує протокол засідання сесії;

-організовує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

Під час засідання селищної ради головуючий на засіданні не перебиває промовців, крім випадків, зазначених в статті 25 цього регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

Головуючий на засіданні може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією селищної ради. Зачитування документів, пропозицій від постійних комісій здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Лічильна комісія  обирається за пропозицією головуючого на засіданні селищної ради або депутатів рішенням більшості від загального складу селищної ради. Лічильна комісія обирається у складі не менше 3 депутатів Лічильна комісія обирається на час проведення сесії селищної ради.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням та таємним голосуванням способами, визначеними статтею 23 цього Регламенту

Секретар засідання обирається на кожній сесії селищної ради та розпочинає свою роботу з початку засідання сесії селищної ради.

Секретар засідання обирається радою за пропозицією головуючого на засіданні селищної ради або депутатів рішенням більшості від загального складу селищної ради. Секретар засідання селищної ради виконує такі функції:

1) веде протокол пленарного засідання селищної ради;

2) проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії. 

Секретар селищної ради організовує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо та контролює ведення протоколу сесії.