Зміст статті

Стаття 14. Позачергові сесії

Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

Позачергова сесія скликається селищним головою за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі селищному голові з переліком питань, що пропонується для розгляду не пізніше, ніж за 5 днів до орієнтовної дати проведення позачергової сесії, а  у випадках  надзвичайних ситуацій не пізніше п’яти годин до початку сесії.

Розпорядження селищного голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 15. Правомочність сесії та порядок реєстрації депутатів

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності встановленої кількості депутатів розпорядженням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед початком пленарного засідання. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням ради.

Стаття 16. Проведення закритих засідань

За рішенням селищної ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

Селищна рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

Стаття 17. Формування порядку денного сесії

Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситись селищним головою, постійними комісіями, депутатами, а також виконавчим комітетом.

Рада затверджує перспективний план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

Проект порядку денного сесії готується селищним головою, з урахуванням перспективного плану, пропозицій, що надійшли.

Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються профільними постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, що їх внесли, або комісією, яку утворює секретар для підготовки конкретного питання.

При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них попередньо розглядаються відповідними постійними профільними комісіями.

Матеріали з питань, що пропонуються для розгляду на сесії подаються селищному голові чи секретарю ради до відкриття чергової сесії з аналітичною доповідною запискою і проектом рішення. Проект рішення візується юристом селищної ради.

Після реєстрації і розгляду селищним головою чи секретарем ради матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовка висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.

Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто ініціював розгляд даного питання. При необхідності комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має право вносити зміни до проекту рішень, а також підготувати свій проект рішення.

За дорученням голови ради, секретаря ради, його заступників, голови постійної комісії, виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.

Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, секретарем ради, заступником селищного голови. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень і юристом селищної ради.

У разі незгоди зазначених посадових осіб з проектом рішення вони подають висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії селищної ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією селищної ради в день проведення сесії. У виняткових випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатися на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

З врахуванням висновків комісії селищний голова приймає розпорядження про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

Пропозиції з уточнення порядку денного вносяться селищному голові, секретарю ради не пізніше, як за 5 днів до початку роботи сесії.

Селищний голова на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи чи депутати наполягають на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.

Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

Пленарні засідання сесії тривають до вичерпання її порядку денного.