Зміст статті

XІ. ПРОЦЕДУРА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Стаття 41. Порядок проведення процедури дострокового припинення повноважень селищного голови

Питання про дострокове припинення повноважень селищного голови можуть винести на розгляд селищної ради не менш як половина депутатів від загального складу ради на підставах, передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

В цьому випадку сесія селищної ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень селищного голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.       Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутність - призначений сесією голова однієї із постійних комісій або депутат. Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень селищного голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов'язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови, після обговорення цього питання на сесії селищної ради, приймається таємним голосуванням не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

ХІІ.ПРОЦЕДУРА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 42. Про порядок дострокового припинення повноважень депутата селищної ради

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих селищною радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями, у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (Розділ V) порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв'язку з отриманням селищною радою:

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.

При цьому селищна рада, за поданням постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку розглядає відповідний вироку суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження селищна рада.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів селищна рада може, відповідно до пункту 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

Відкликання депутата селищної ради виборцями проводиться у порядку, встановленому розділом V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 даного закону.

Про прийняте щодо дострокового припинення повноважень депутата селищна рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації.