Зміст статті

Стаття 31. Порядок роботи постійної комісії

Голова постійної комісії:

організовує роботу комісії;

скликає і веде засідання комісії;

пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів та документів;

дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

запрошує для участі в засіданні комісії посадових осіб, представників громадських організацій, вчених і спеціалістів, інших осіб;

представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

контролює роботу по виконанню рішень та рекомендацій комісії;

інформує селищного голову про результати розгляду конкретних питань, а також про заходи спрямовані на реалізацію рекомендацій комісії та рішень селищної ради;

інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій тощо.

Заступник голови постійної комісії:

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

Секретар постійної комісії:

організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення, висновки і рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина її загального складу. Якщо комісія складається з п'яти депутатів, то правомочність засідання комісії можливе лише у випадку присутності не менше трьох її членів.

У засіданнях комісій можуть приймати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

Засідання постійних комісій ведеться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають право бути присутніми на закритому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями на їх спільних засіданнях.

Член постійної комісії зобов’язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії може внести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Протокол засідання постійної комісії підписується її головою і секретарем.

Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання передаються в держаний архів на постійне зберігання.