Зміст статті

Стаття 28. Секретар селищної ради

Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Секретар селищної ради :

1) скликає сесії ради у випадках немотивованої відмови селищного голови або неможливості ним скликати сесію ради; повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законом;

3) організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради;       

4) забезпечує   своєчасне   доведення   рішень   ради   до   виконавців   і   населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних і інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради, відповідно до законодавства здіснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у селищній раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

10) координує роботу постійних комісій.

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.