Зміст статті

Стаття 27. Селищний голова: права та обов'язки

Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища. Обирається жителями Комсомольської селищної ради на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Повноваження Комсомольського селищного голови починається з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевої ради, якщо інше не встановлено законом.

Селищний голова :

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території Комсомольської селищної ради додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує у межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу селищної ради та її виконавчого комітету, головує на сесіях селищної ради та засіданнях виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить   на   розгляд   ради   пропозиції   про   кількість   і   персональний   склад виконавчого комітету селищної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих   органів   ради,   підприємств,   установ   та   організацій,   що   належать   до комунальної власності селищної територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням визнаним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємствами, установами та організації незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідно ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території Комсомольської селищної ради додержання законодавства по розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює  інші  повноваження  місцевого  самоврядування,  визначені  законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Селищний голова несе персональну відповідальність за здіснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підпорядкованим і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед селищною радою, а з питань здіснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету у будь-який визначений ними термін.