Зміст статті

III. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 26. Депутати селищної ради, їх права, обов'язки та гарантії здійснення депутатської діяльності

Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення селищною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припиненні достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в України» та Законом України «Про статус депутатів місцевих ради», які забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Участь депутата в роботі ради та її комісій заключається:

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- виступах з питань, які розглядаються:

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії;

- підготовці проектів рішень;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед селищною радою;

- інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому Законом порядку.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилається на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, поставлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що протирічать правилам депутатської етики, рада має право прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі - звернутись до виборців з пропозицією про дострокове припинення повноважень.

Крім інформації виборців про роботу селищної ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, які висунули його кандидатом у депутати.

Депутат селищної ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата селищної ради забезпечуються відповідно до вимог Розділу IV Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Депутат має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селища, також до селищного голови з питань віднесених до відання ради.

Селищна рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом - більшістю голосів присутніх депутатів.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит під час сесії ради у строки і в порядку, які встановлені радою відповідно до чинного законодавства. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз'ясненнями.

Депутати можуть добровільно об'єднуватися в депутатські групи (фракції) за чисельністю не менше 5 чоловік. Селищний голова та секретар ради не можуть входити до складу депутатських груп.

Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу і виходу з неї депутатів визначається самою депутатською групою (фракцією).

Для реєстрації депутатської групи  (фракції) селищному голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи (фракції), назва, мета, додається поіменний список групи (фракції) з визначенням осіб, яким доручено представляти групи (фракції) в раді.

Селищний голова на початку чергової сесії ради зобов'язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи (фракції) та її склад. З цього моменту група  (фракція) вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи  (фракції) нижче встановленої чисельності (менше п'яти депутатів) селищний голова оголошує про її розпуск.

Зареєстрована група (фракція) має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного.  Депутат,  який  виступає  від  групи (фракції),   визначається  самою  групою  (фракцією) завчасно, повідомляє   про   це   секретаря   і   має   першочергове   право   виступу   після   виступів представників постійних та інших комісій ради.

Депутатська група (фракція) не має права виступати від імені селищної ради.

За поданням зареєстрованої групи (фракції), з дозволу селищного голови, підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані не пізніше початку роботи сесії.

Групі (фракції) депутатів надається можливість попередньою обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.

Депутатам ради після визнання їх повноважень надається:

1) посвідчення про реєстрацію депутата, видані територіальною виборчою комісією;

2) посвідчення депутата селищної ради за підписом селищного голови;

3) видається також нагрудний знак "Депутат селищної ради".

Депутати ради забезпечується персональним місцем у залі засідань ради.