Зміст статті

Стаття 23. Порядок голосування

На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) та таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим регламентом або за рішенням ради.

Для проведення голосування і визначення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосується, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів – за заявою більшості, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицією, проти неї або утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах секретаря селищної ради, при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим регламентом.

Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначається лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошується головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У разі, коли на посаду секретаря селищної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвищ кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається «Не підтримую жодного кандидата» і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис: «підтримую рішення» і праворуч – порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка селищної ради.

Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, обладнано кабіни для таємного голосування, визначається місце здачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіни.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів селищної ради.

На бюлетені забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата за якого голосує депутат робиться «плюс»(+) або інша позначка. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку «плюс» (+) або інша позначка. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку «плюс» (+) або іншу позначку в квадраті проти слів «не підтримую кандидата». В разі не підтримання жодного з кандидатів внесених в бюлетень, позначка «плюс» (+) або інша позначка ставиться в квадраті проти слів «не підтримую жодного з кандидатів».

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка; бюлетені в яких встановлено більше, ніж одну позначку, а також бюлетені в яких не поставлено жодної позначки.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Відкрите голосування може проводитися комісією, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

Депутат ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визначаються недійсними.

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках передбачених Законом України, секретарем або головуючим на сесії.

При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.